Portada.
Resum de la ponència de Bardina al Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Las últimas reformas escolares en España. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


La pedagogia nacional1.

Per fidelitat a l'original s'ha respectat el català prenormatiu d'aquest text.

Desviar els actes de la modalitat nacional es rompre l'equació entre'l ser y l'obrar, trasbalçant l'obra sabia del Naturalisme, qu'es subsol y es ambient...

L'Educació es (...) segona natura que deu completar la primera... Pero l'Educació ha d'emmotllarse en l'esser del poble, pera poderse aplicar a les facultats naixents dels menuts. Y com que aquests presentan una triple natura universal, nacional y individual, refoses en l'unitat ministeriosa del jo, la Educació vera estará forçosament condicionada per aquest triple sentit de les potencies dels educants, presentant un substratum cosmopolita, una forma neta y complexament nacional y una accidental fesomía personal.

...Una bona Educació, que hage d'actuar bé les potencies, haurá d'alçarse sobre'l fet del Nacionalisme, rebre un impuls nacionalista, respirar un ambient ben nacional.

El Cosmopolitisme es la materia, el Nacionalisme la forma, l'Individualisme la fesomía externa de tot sistema educador.

A Espanya falta tot (...) aquí, als locals bruts, als mestres basts, als sous infamants, al material podrit, s'hi uneix la infecunditat del cosmopolitisme, l'informe pedagogia rutinaria o, al menys, l'incolora implantació no assimilada de forasteries mal compreses.

Estudiar com a base, la teoria de les Nacionalitats, y el caracter de la nostra. Deduhirme, en conseqüencia, els millors procediments d'educació física, d'educació moral, de desenrotllo de la voluntat, de metodologia didáctica, pera les Escoles de Catalunya. Afiançar les virtuts colectives de la Colectivitat catalana; desviar els vicis nacionals nostres en passions actives y eficaces, impulsores cap al bé en tots sentits.

Tot té de ser, naturalment, treball incipient. La Psicologia nacional no ha trobat encara sa fòrmula adequada. Els estudis positivistes fisiologichs y quimichs están sols iniciats a la nostra terra.


Nota:

1«Pedagogía Nacional». Estudis Universitaris Catalans. Barcelona, vol. I, MCMVII, pàgines 31-33.
 
 

Resum de la ponència de Bardina al Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Las últimas reformas escolares en España. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.